گواهی نامه و تأییدیه ها

 
 

01 #

<h3>تأییدیه ها</h3>

تأییدیه ها

• تأییدیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران
 
 

02 #

<h3>گواهی نامه ها</h3>

گواهی نامه ها

• گواهی مقاومت در برابر حریق 180 REI از موسسه CSI
• گواهی آزمایش بارگذاری از سوی دانشگاه Darmstadt
• گواهی آزمایش آکوستیک مطابق استانداردهای UNI EN ISO 140-6 و UNI EN ISO 140-3
• گواهی آزمایش بارگذاری و شکست توسط دانشگاه Padua
• گواهی سازگاری با محیط زیست (CCA)