جداول و مشخصات فنی سیستم سقف یوبوت


• ابعاد قالب های یوبوت

ابعاد قالب های یوبوت استاندارد با در نظر گرفتن پهنای لبه قالب ها که حدود 1 سانتی متر بوده برابر با 52 در 52 سانتی متر می باشد. قالب های یوبوت از نمای پلان بصورت مربعی هستند. ارتفاع این قالب ها متغیر بوده و بطور معمول از 16 سانتی متر شروع می شود. در زیر این قالب ها 4 عدد پایه مخروطی شکل به ارتفاع 7 و 10 سانتی متر به منظور ایجاد فاصله برای ایجاد دال بتنی زیرین تعبیه شده است. برای مطالعه بیشتر در مورد مشخصات قالب های یوبوت استاندارد اینجا را کلیک نمایید.

• برآورد ضخامت دال بتنی مجوف بر اساس طول دهانه و بار وارده

به منظور تخمین اولیه ضخامت دال مجوف یوبوت، می توان از نمودارهای زیر استفاده نمود. برای مثال برای بار اعمالی برابر با 400+300 کیلوگرم بر متر مربع (بار زنده+بارمرده) و طول دهانه برابر با 8 متر، ضخامت دال مجوف یوبوت در برآورد اولیه بایستی تقریبأ برابر با 30 سانتی متر در نظر گرفته شود.

• وزن سقف یوبوت

برای محاسبه وزن سقف یوبوت ذکر این نکته ضروری است که وزن سقف یوبوت بر اساس طول دهانه های مختلف متفاوت است. هر چقدر که طول دهانه افزایش یابد، ضخامت سقف و بالتبع وزن سقف افزایش می یابد. در صورت محاسبه وزن سقف یوبوت برای ضخامت سقف برابر با 28 سانتی متر (با استفاده از قالب یوبوت به ارتفاع 16 سانتی متر، پایه 7 سانتی متری و لایه بتن بالایی به ضخامت 5 سانتی متر) وزن واحد سطح سقف یوبوت برابر با 440 کیلوگرم به دست می آید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه و آگاهی از بار مرده سقف یوبوت با قالب های یوبوت مختلف اینجا را کلیک نمایید.

• مقایسه وزن و مشخصات فنی دال مجوف یوبوت و مقایسه با دال بتنی توپر

در جدول زیر مشخصان فنی سیستم سقف یوبوت و مقایسه آن با دال بتنی توپر ارائه شده است. قابل مشاهده است که با استفاده از دال مجوف یوبوت تقریبأ 20 تا 30 درصد از وزن سقف و در نتیجه در مصرف مصالح کاسته می گردد.

 

مشخصات فنی دال مجوف یوبوت و مقایسه با دال بتنی توپر