مراحل اجرای سقف یوبوت

 

مراحل اجرای سقف یوبوت (دال بتنی مجوف دوپوش)

 
در تصاویر زیر، مراحل اجرای دال مجوف یوبوت ( سقف یوبوت ) نشان داده شده است. همانگونه که قابل مشاهده است نحوه اجرای این نوع دال های مجوف همانند دال های بتنی توپر بوده و تنها تفاوت این است که در سقف یوبوت، یک مرحله شامل قرار دادن قالب های یوبوت به مراحل اجرای دال بتنی اضافه می گردد.
 

01 #

<h3>نصب پایه ها و قالب‌بندی تخت زیرین دال </h3>

نصب پایه ها و قالب‌بندی تخت زیرین دال

 
 

02 #

<h3>آرماتوربندی شبکه پایین</h3>

آرماتوربندی شبکه پایین

 
 

03 #

<h3>قرار دادن قالب‌ های یوبوت</h3>

قرار دادن قالب‌ های یوبوت

 
 

04 #

<h3>آرماتوربندی شبکه بالا</h3>

آرماتوربندی شبکه بالا

 
 

05 #

<h3>بتن‌ ریزی</h3>

بتن‌ ریزی

 
 

06 #

<h3>باز کردن قالب‌ ها</h3>

باز کردن قالب‌ ها

 
 

07 #

<h3>دال بتنی تخت حاصله</h3>

دال بتنی تخت حاصله