فیلم اجرای سقف یوبوت

 

01 #

فیلم مراحل اجرای سقف یوبوتاجرای سقف های یوبوت شامل هفت مرحله به شرح زیر می باشد:
1- نصب پایه ها و قالب‌بندی تخت زیرین دال
2-آرماتوربندی شبکه پایین
3-قرار دادن قالب‌ های یوبوت
4-آرماتوربندی شبکه بالا
5-بتن‌ ریزی
6-باز کردن قالب‌ ها
7-دال بتنی تخت حاصله

فیلم اجرای سقف یوبوت را در زیر مشاهده نمایید.
لینک از وبسایت یوتیوب

(ممکن است قادر به مشاهده فیلم از طریق این لینک نباشید)


02 #

تنش و تغییرشکل های سقف یوبوت تحت بارگذاری دینامیکیدر این ویدئو یک چشمه از سقف یوبوت به دهانه 15 متر در 15 متر در نرم افزار المان محدود تحت بارگذاری دینامیکی ( Dynamic Loading ) قرار گرفته و تنش و تغییرشکل های حاصله به نمایش گذاشته می شود.


03 #

تنش و تغییرشکل های سقف یوبوت تحت بارگذاری غیرخطیدر این ویدئو یک چشمه از سقف یوبوت به دهانه 15 متر در 15 متر در نرم افزار المان محدود تحت تحلیل غیرخطی افزایشی ( Nonlinear Incremental Analysis ) قرار گرفته و تنش و تغییرشکل های حاصله به نمایش گذاشته می شود.