طراحی معماری

( طراحی معماری همگام با طراحی سازه با سقف یوبوت )


با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان علاقمند به انجام طراحی معماری پروژه خود به صورت بهینه بر اساس سیستم سقف یوبوت توسط یک مجموعه می باشند، این خدمات توسط شرکت مدیران سازه ارائه می گردد.
این امر سبب تسهیل امور کارفرما و همچنین اطمینان از عدم بوجود آمدن نقص های معماری و دوباره کاری ها بعد از طراحی سازه و صرفه جویی در زمان می گردد.