طراحی سقف یوبوت ( دال مجوف دوپوش )


آموزش طراحی سقف یوبوت و مدل سازی آن دارای هیچگونه پیچیدگی نمی باشد. از آنجا که سقف یوبوت، زیر مجموعه دال های بتنی بوده و مطابق مطالعات انجام شده دارای رفتار مشابهی می باشد، تحلیل و طراحی آن از ضوابط حاکم بر دال های بتنی پیروی می نماید. روش طراحی دال مجوف یوبوت به این شکل است که ابتدا ضخامت معادل دال توپر برای دال مجوف تعیین می گردد. این ضخامت بر اساس روابط ممان اینرسی مقطع سقف به دست می آید. ضخامت معادل به دست آمده مبنای کار طراحی قرار می گیرد. طراح بنا بر فاصله دهانه ماکزیمم ضخامتی را به عنوان حدس اولیه ضخامت سقف در نظر می گیرد. همه سقف ها در نرم افزار تحلیل و طراحی دال مانند SAFE مدل شده و مقدار خیز ماکزیمم با مقادیر آیین نامه ای مقایسه شده و در صورتی که خیز موجود کمتر از آن مقادیر باشد، ضخامت فعلی به عنوان ضخامت قابل قبول در نظر گرفته می شود. دال بتنی مجوف با ضخامت به دست آمده از مرحله قبل، در نرم افزارهای المان محدود تحلیل و طراحی اسکلت مانند ETABS به همراه سازه، مدل شده و در این مرحله اسکلت سازه ای طراحی می گردد. به منظور آشنایی با برخی از ضوابط طراحی سقف های یوبوت اینجا را کلیک نمایید. همچنین برای آشنایی با دیتیل و جزئیات سقف یوبوت بر روی این لینک کلیک نمایید.